J-bog-logo-lille

 

Bøger om trafikhistorie, busser, lastbiler og lidt til...

Kalvehave-Koster-overfarten

Kve Koster sejlplan 1907Overfarten Kalvehave-Koster har fra gammel tid været den naturligste vej til Møn, hvis man kom over land fra Sjællandssiden.

Oprindelsen fortaber sig i det uvisse, men Koster Færgegård nævnes første gang i 1769. Til Koster Færgegård hørte det såkaldte færgeprivilegium, en slags koncession til at drive færgeri med tilhørende pligt til at stille vogne og slæder til rådighed når is hindrede overfart.

Tilsvarende privilegium fandtes på Sjælland, hvor det hørte til Oremandsgård.

Privilegierne blev i begyndelsen af 1890’erne solgt til Præstø Amt. Ved amtets overtagelse blev færgeriet moderniseret med indsættelse af dampfærgen ”Ulfsund”. Samtidig blev der bygget anlægsbroer i Koster og Kalvehave. I forbindelse med anlægget af Kalvehavebanen blev broen i 1897 udvidet, så toget kunne køre ud på molen og derved få bedre forbindelse til færgen til Koster og til dampskibet til Stege. Anlægsbroerne blev betalt af staten. Det blev aftalt mellem Postvæsenet og Præstø Amt, hvordan driften skulle udføres. Amtet fik ejendomsretten til "Ulfsund" og pligten til at drive overfarten, mens Postvæsenet beholdt ejendomsretten til broer og vejanlæg. Først i 1925 blev ejendomsretten til de faste anlæg overdraget Præstø Amt.

Senere blev dampfærgen afløst af motorfærger. Den første motorfærge var færgen ”Møn” fra 1923. Andre færger kom til og sejlede på overfarten til Dronning Alexandrines Bro blev bygget i 1943.

På overfarten har i årene mellem 1893 og 1943 sejlet disse færger:

H/F Ulfsund (solgt til ophug 1928)
S/S Koster (reserve for Ulfsund - solgt 1923)
M/F Møn (solgt til Landbrugsministeriet 1938)
M/F Koster (overført til Bogø-Stubbekøbing-overfarten 1943)
M/F Gudrun (overført til Bogø-Stubbekøbing-overfarten 1943)

Færgen Møn eksisterer fremdeles og sejler med passagerer om sommeren. Se mere på færgens hjemmeside.

 

Færgen Møn tegning 1923Færgen Møn - tegning fra 1923.

.

 

 

 

 

Færgen Møn Kalvehave 1999Færgen Møn fotograferet en af de sidste dage hvor den sejlede mellem Kalvehave og Lindholm. Kalvehave 1999. Foto Ole Gold

 

 

 

 

 

 

 

Færgen Møn cafe Stege 2003I nogle år var der cafe om bord på færgen Møn. Stege 2003. Foto Ole Gold

 

 

 

 

 

 

 

 

Færgen Møn Kalvehave 2011Færgen Møn ved Kalvehave 2011. Foto Ole Gold

Spændende bøger om Møn

Uddrag af bogreolHer er en liste over litteratur der i større eller mindre grad indeholder oplysninger om mønske trafikforhold - eller Møn i al almindelighed:

Andels-grovvarehandelen i Sydsjælland og på Møn 1900-1985 ; Svend B. Karlsen, Vordingborg 1999

Betænkning afgivet af privatbanekommisionen af 1954 ; Ministeriet for ofentlige arbejder, København 1956

Broen til Møn – Dronning Alexandrines Bro 1943-30. maj-1993 ; Torben Holm, vejmuseet, Bogø, 1993

Dansk Flinteindustri ; Gunnar Solvang, Køge Museum, Køge 2006

Dansk Godstrafik med Auto ; Nic. Hurup, København 1937

Dansk Person- og rutebiltrafik ; Nic. Hurup, København 1936

De sidste år med Møns Omnibusser ; Jens Birch og Ole Gold, Taastrup 2003 Se mere om bogen her

Det var Borre dejligt… En fortælling om dagliglivet i Borre i 1950erne ; Solvejg Brix-Hansen- Stege 2010

Dronning Alexandrines Bro og Bogø-forbindelsen ; Præstø Amtsraad, Næstved 1943

En glemt roebane ; Artikel af Birger Wilcke i "Jernbanen" (Dansk Jernbane-Klubs medlemsblad). December 1967

En historie om Landsled og familien Christiansen ; Ove Christiansen, Taastrup 2008 Se mere om bogen her

Forsøgsstationen på Lindholm. Et isoleret tilfælde ; Finn Jørgensen, Stege 2012

Fotominder fra Møn & omegn ; Møns Boghandel og Møns Museum, Stege 2003

Fra det nu forsvundne Møn ; Stig Nøhr og Edith Marie Rosenheimer, Stege 1999

Historien set fra en maskinforretning ; Ove Christiansen, Norderstedt 2011

Hundrede år med Møn ; Møn Bibliotek, Stege, 2006

Hundrede år på havene, 1866-DFDS-1966 ; Det forenede Dampskibsselskab, København 1966

Kalvehavebanen 1897-1947 ; R. Bruun, Vordingborg 1947

Kalvehavebanen 1897-1959 ; Ib V. Andersen, København 1967

Kosters historie i 1800-tallet ; Jens Christoffersen, reprint Stege 2011

Kosters historie år 1900 til 2000 ; Aage Jensen, Stege 2011

Melodien der blev væk og tiden op til ; Bjarne Pilegaard, Vordingborg 2013

Min barndoms landsby. Et tidsbillede fra Borre ; Finn Jørgensen, Stege 2013

Mine mange mønske minder ; Martha Lichtenberg Madsen, Stege 1953

Møn i gamle postkort ; Møns Museum/Europæisk Bibliotek, Stege 1997

Møn Kulturarvsatlas ; Kulturarvsstyrelsen og Møn Kommune, København 2006

Møns Dampskibsselskab ; Jens Birch og Ole Gold, Ishøj 2014 Se mere om bogen her

Møns Omnibusser 1953-1993 ; Jens Birch og Ole Gold, Stege 1993 Se mere om bogen her

Officielle Meddelelser, diverse udgaver ; Post- og Telegrafvæsenet, København

Og det var Råby...Fortællinger fra en landsby på Østmøn ; Niels E. Holm:, Ishøj 2011 Se mere om bogen her

Post i 100 år ; Inge Christensen. Udgivet af Stege postkontor i anledning af 100-året for åbningen af postekspeditionerne i Borre og Askeby, Stege 1986

Præstø Amtsråd, diverse referater fra amtsrådsmøder ; Præstø Amt

Roer på skinner ; Morten Flindt Larsen m.fl., København 2008

Stegebilleder ; Museerne.dk, Vordingborg 2009

Roebanerne ; Tom Lauritsen og John Poulsen, Roskilde 1987.

Stege 1500 – 1950 ; Poul Tuxen, Odense 1987

Stege inden for volden ; Miljøministeriet, København 1981

Storstrøms Trafikselskab 1979 - 2004 ; Jens Birch og Ole Gold, Taastrup 2004

Trafikken til Møn (Kalvehavebanen og andre trafikforbindelser til Møn) ; Jens Bruun-Petersen og Birger Wilcke, Roskilde 1991

Øvrighed og godtfolk - Beretninger fra det gamle Møn ; Kirsten Lütchen-Lehn, Stege 2011

 

 

Tiden efter Møns Omnibusser

Efter Møns Omnibusser i 1996 havde tabt kørslen ved licitationen, har følgende entreprenører udført buskørslen på Møn (og helt eller delvist i MO's gamle opland):

LF bus logo Stege 1997 300pix01.07.1996 - 16.08.1997:
LF-bus (datterselskab af Lollandsbanen. LF-bus kollapsede i sommeren 1997)

 

 

 

 

 

 

 

 


Nybus logo Stege 1999 300pix
17.08.1997 - 28.02.1999:
NyBus (selskab stiftet på ruinerne af LF-bus med CityTrafik og diverse lokale vognmænd som ejere)

 

 

Linjebus logo Stege 1999 300 pix01.03.1999 - 31.08.2007:
Linjebus senere Connex Transport Danmark. Formelt skulle kørslen overtages 1. juli 1999, men Linjebus og NyBus blev enige om, at Linjebus overtog kørslen allerede fra 1. marts 1999. I august 2000 skiftede Linjebus navn til Connex Transport Danmark (oprindeligt var det et svensk selskab, men blev senere købt af et fransk selskab). I maj 2006 skiftede Connex navn til Veolia Transport Danmark A/S. Pr. 1. september 2007 blev Veolia Transport Danmark solgt til Arriva Danmark A/S.  

   

Connex logo Klintholm Havn 2000 300pix


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmalogo Veolia 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arriva logo Stege 200801.09.2007 - 27.03.2010:
Arriva Danmark A/S. Fra 1. september 2007 har Arriva Danmark A/S købt Veolia Transport Danmark A/S.

 

 

 

 

 

DITO logo Stege 201128.03.2010 - ?:
DitoBus A/S

Møns Omnibusser

MO-kpl-sommer-1959---forsideMøns Omnibusser - i daglig tale kaldet MO - har følgende forhistorie: Rutebilbetjeningen af Møn i 1932 var blevet overdraget Kalvehavebanen - en lille privatbane med hovedkvarter i Kalvehave i Sydsjælland.

På Møn var meningerne om banens betjening af øen delte, og efter 2. verdenskrig blussede debatten for alvor op. Mønboerne ville selv stå for trafikken til, fra og på Møn - og efter mange lange og trange forhandlinger lykkedes det mønboerne at få de nødvendige tilladelser til at danne deres eget rutebilselskab.

Fra at være et lille lokalt selskab ved starten i 1953 ekspanderede Møns Omnibusser i årene herefter ud over øens grænser.

I tidens løb overtog selskabet adskillige ruter på Sjælland. Og med dannelsen af Storstrøms Trafikselskab (STS) i 1979 var MO for alvor blevet "en af de store".

Selskabet blev i 1992 omdannet til aktieselskab.

Omkring årsskiftet 1995-96 købte det daværende DSB busser (det senere Combus) 51 % af aktierne i MO. Baggrunden var et ønske om, at sikre sig en position i et område hvor man ikke var stærkt repræsenteret.

I 1995 udbød STS trafikken i licitation. Imidlertid gik det ilde for MO ved licitationen, idet man måtte se sig slået af Lollandsbanens daværende datterselskab LF-bus. Dette selskab vandt fra 1. juli 1996 stort set al den kørsel MO hidtil havde udført. Combus, der jo nu havde aktiemajoriteten i MO, valgte, efter at have tabt endnu en udbudsrunde tre år senere, at lade Møns Omnibusser træde i likvidation i 1999.

Hermed var en epoke i den mønske trafikhistorie definitivt forbi. Hvem der senere udførte kørslen i Møns Omnibussers gamle område, kan du se her.

Forside MO-1953-1993Hvis du vil vide mere om Møns Omnibusser første 40 år kan du læse mere i 40-års jubilæumsbogen fra 1993.

Forside De-sidste-år-med-MOI anledning af 50-året for Møns Omnibusser stiftelse udkom den 1. april 2003 bogen "De sidste år med Møns Omnibusser", der meget kort opsummerer jubilæumsbogen og beskriver MO's sidste år. Se mere om bogen her.

MO Stege rtb ca 1960Stege rutebilstation ca. 1960. (Arkivfoto J-bog)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MO nr 10MO vogn 10 klar til afgang mod Bogø. Stege ca. 1970. (Foto Michael Preben Hansen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MO MO og S logo Køge 1996MO-bus på Køge station 1996. (Foto Ole Gold)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MO Vordingborg st sidste daMO-busser foran Vordingborg station på selskabets sidste driftsdag 30. juni 1996. (Foto Ole Gold)

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Antispam

Seneste udgivelser

Forside Skibe fra Nordatlanten og Østersøen lilleSkibe fra Nordatlanten og Østersøen
145 DKK + porto
Se mere her

 

Forside Rønne havnRønne havn - øjebliksbilleder fra 1960'erne
185 DKK + porto
Se mere her

Forside DSB rutebilerDSB rutebiler - fra Statsbanerne til Combus
395 DKK + porto
Se mere her


 

Forside Busserne fra Sorø lavBusserne fra Sorø
295 DKK + porto
Se mere her

 

 

Forside Pandalus

Pandalus Hanst-
holm - en fabrik og dens lastbiler

245 DKK + porto
Se mere her

 

Forside Grænseløs buskørsel SecherGrænseløs buskørsel
295 DKK + porto
Se mere her